img
img

Aydınlatma (Bilgilendirme) Beyanı

1. “Akdeniz Mah. 1340 sok. No:23 Arslan Plaza Daire:201/A, izmir, Konak“ adresinde faaliyet gösteren “+90 0535 494 62 54” ve “ [email protected]” iletişim bilgilerine sahip Veri Sorumlusu “Cle Travel ”, olarak kişisel verilerin; toplanması, kullanım amacı ,işlenmesi, aktarımı, saklama süresi ile veri gizliliği ve koruma faaliyetlerini 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu yönetmelikler ve mevzuatlar kapsamında gerçekleştirmekteyiz (M). Bilgi Güvenliği ve 6698 Sayılı KVK Kanunu kapsamında güvenlik tedbirleri almakta ve ilgili kişi hakları konularında bilgilendirmekte ve kişisel verilerin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Hastalarımız ve yakınları tarafından bizimle paylaşılan her türlü kişisel veriyi; hasta mahremiyetine ve KVK Kanununa özen gösterecek şekilde gerekli ve yeterli teknik ve idari tedbiri alacak şekilde korumakta ve saklamaktayız.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

Veri Sorumlusu “Cle Travel” olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen yasal düzenlemeler, yönetmelikler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Kişisel verileriniz, ulaşım hizmetlerinin yasal çerçevede verilebilmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının temini, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. Kişisel veriler, verilen ulaşım hizmetlerine bağlı olarak şekillenmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Veri kategorisine göre aşağıdaki kişisel verileriniz; 

Kimlik, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, özlük, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, iletişim, sağlık, Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar, işlem güvenliği, hukuki işlem, finans, kılık kıyafet bilgileri muayenehanemiz tarafından işlenecektir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlar ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, firmamız tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz;

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

İlgili kişinin hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Açık Rızanın alınması

Sebepleri ile işlenecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup “ Cle Travel”  bünyesinde ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, Kanun , benzeri mevzuat kapsamında , yukarıda yer verilen amaçlarla ve Açık Rızanın alınması kaydıyla:

Yetkili Kamu kurum ve kuruluşları

Bankalar

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve ul hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda “Cle Travel”  ’ın sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile KVK Kanununda belirlenen ilkeler çerçevesinde toplanır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilere erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


“Cle Travel”, kişisel verilerinizi yasanın emrettiği yasal düzenlemelere uygun olarak korumaktadır. Firmamız tarafından kişisel verilerinizin korunması için idari ve teknik anlamda güvenlik tedbirleri alınmış ve bundan sonra da alınmaya devam edilecektir.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi aşağıda belirtilen adresten temin edebileceğiniz Başvuru Formunu doldurularak

Adres : Akdeniz Mah. 1340 sok. No:23 Arslan Plaza Daire:201/A, izmir, Konak

Elden teslim edebilir, 

Noter kanalıyla gönderebilir,

[email protected] Adresine elektronik imzalı; 

Olarak iletebilirsiniz.

Açık Rıza Formu

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile birlikte, Cle Travel olarak, “ Veri Sorumlusu “ sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği ve anonimleştirileceği, mevzuatların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

Kanun ve ikincil mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, kişisel verileriniz “Aydınlatma Beyan Formunda” belirtilen amaç ve esaslarda işlenebilir ve üçüncü kişilere aktarılabilir.

Cle Travel’a  iletmiş olduğum veya Cle Travel meşru ve bilinen usul ve işlemler çerçevesinde edindiği her türlü kişisel verinin “Aydınlatma Beyan Formu” kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar veya veri sorumlusunun meşru menfaatleri için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Cle Travel ile birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. Kişiler ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurt dışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine dair açık rızam olduğunu ve Aydınlatma metnini okuduğumu,

Kabul ediyorum.

Kabul etmiyorum.

 

Adı-Soyadı: 

İmzası: 

Tarih: